FORMULARZ ZGŁOSZENIA

NAZWA SZKOLENIA

TYP SZKOLENIA


DANE KONTAKTOWE

Adres e-mail

Telefon


DANE UCZESTNIKA / INSTYTUCJI

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Ulica / Nr domu i lokalu

Kod pocztowy / Miejscowość


DANE DO FAKTURY Skopiuj dane

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Ulica / Nr domu i lokalu

Kod pocztowy / Miejscowość

NIP / PESEL


DODATKOWE INFORMACJE


WARUNKI ZGŁOSZENIA:

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi podstawę do wystawienia Faktury PRO-FORMA. Zostanie ona przesłana w ciągu 3 dni roboczych na podany przez Państwa adres, wraz z potwierdzeniem zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz szczegółami dotyczącymi miejsca i terminu szkolenia.

PŁATNOŚĆ Wpłaty należy dokonać przelewem na konto firmy REMEDIAR na podstawie Faktury PRO-FORMA w terminie do 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.

REZYGNACJA Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. w przypadku braku zgłoszenia rezygnacji w powyższym terminie zgłaszający pokrywa 50% kosztów. W razie odwołania szkolenia zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty.

DANE OSOBOWE REMEDIAR sp. z o.o., jako Administrator Danych Osobowych Klientów strony internetowej www.remediar.pl, zobowiązuje się do ich przetwarzania z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu/wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu żądania do Administratora.

Wyślij


DZIĘKUJEMY ZA ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA

Na podany przez Państwa adres w ciągu 3 dni roboczych zostanie wysłany mail z potwierdzeniem zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz szczegółami dotyczącymi miejsca i terminu szkolenia.

DZIĘKUJEMY ZA SKORZYSTANIE Z NASZEJ OFERTY I ZAPRASZAMY PONOWNIE!

•••